SMB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Trần Thị Kim Phượng

.

Trần Thị Kim Phượng báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn