RCC: Phạm Duy Tuyên - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 7.849 CP

.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Duy Tuyên
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: RCC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7.849 CP (tỷ lệ 0,05%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 7.849 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Phục vụ nhu cầu cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 13/02/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 14/03/2019.

Nguồn: www.stockbiz.vn